Zespół

ZARZĄD FUNDACJI:

PREZES ZARZĄDU
Tenerowicz K.- fotodr Krzysztof Tenerowicz – przedsiębiorca, działacz społeczny i finansista. Wykładowca akademicki i publicysta. Doktor nauk ekonomicznych, autor rozprawy doktorskiej na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pt. „Finansowanie publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych w Polsce”. Ukończył też administrację na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz podyplomowe studia z zakresu zarządzania w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach 2000-2002 współpracownik sportowego magazynu „Za Trzy”, po studiach związany z branżą teletechniczną (2004-2006). Od lipca 2006 do maja 2010 r. członek zarządu Radia Kraków S.A, a następnie dyrektor generalny spółki do lipca 2011 r. Był również zastępcą redaktora naczelnego stacji. Od 2008 do 2012 r. członek rad programowych TVP Rzeszów oraz Radia Rzeszów. W latach 2011-2014  właściciel firmy doradczej K3T. W latach 2011-2020 współwłaściciel i prezes spółek z branży PR oraz profilaktyki uzależnień.  W latach 2010-2014 radny Sejmiku Województwa Małopolskiego gdzie m.in przewodniczył komisji ds. przedsiębiorczości i innowacji. Członek rady społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie (2013-2017). W latach  2011- 2019 redaktor naczelny kwartalnika „Myśl.pl”. Wykładowca Akademii Ignatianum w Krakowie (2010-2013), Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2009-2013), Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (od 2020r.). W przeszłości i aktualnie członek rad nadzorczych spółek akcyjnych.

WICEPREZES ZARZĄDU
MT1Marta Tenerowicz – politolog, specjalista ds. pozyskiwania funduszy europejskich oraz promocji i administracji. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania jednostką transferu technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Praktyki zawodowe odbywała m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz TVP S.A. Współpracowała z firmami zajmującymi się promocją i organizacją imprez sportowych i kulturalnych, a także z biurem posła do Parlamentu Europejskiego. Odpowiadała m.in. za kontakty z mediami, organizację spotkań i konferencji.W latach 2009-2015 r. zawodowo związana ze Stowarzyszeniem „Edukacja dla Przedsiębiorczości”. W latach 2015-2019 pracowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego gdzie zajmowała się m.in. przygotowaniem strategii województwa.  Od 2019 roku związana z Radiem Kraków gdzie aktualnie pełni funkcję Dyrektora Biura Zarządu, Kadr i  Administracji. W latach 2013-2017 członek rady społecznej Szpitala im. Józefa Dietla w Krakowie.

 

EKSPERCI:

Popławski Ł.- fotodr hab. Łukasz Popławski- doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Wykładowca akademicki związany jako profesor nadzwyczajny z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie (Katedra Finansów Publicznych) oraz PWSZ w Sanoku (zakład Ekonomii) . W przeszłości wykładał także na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, PWSTE w Jarosławiu i w PWSZ w Krośnie. Promotor 5 prac doktorskich, recenzent w 15 przewodach doktorskich i członek w 3 przewodach habilitacyjnych oraz sekretarz w 2 przewodach habilitacyjnych. W zakresie jego zainteresowań badawczych i naukowych znajdują się w szczególności finanse publiczne, polityka rozwoju regionalnego i lokalnego, ekonomia i finanse (mikro- i makroekonomii, polityka gospodarcza, finanse, w tym finansów samorządowych i przedsiębiorstw oraz ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, polityka ekologiczna oraz  finansowanie ochrony środowiska i rolnictwa  W przeszłości oraz aktualnie członek rad nadzorczych spółek akcyjnych i sp. zo.o. Członek towarzystw naukowych m.in. PTE, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Stępień-Treladr Agnieszka Stępień-Trela – doktor  nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2012 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji UW pt: „Procedura rozstrzygania sporów w Światowej Organizacji Handlu”. Zainteresowania naukowe związane są z problematyką sądownictwa międzynarodowego, międzynarodowych organizacji rządowych oraz zewnętrznymi stosunkami gospodarczymi i politycznymi UE. Jest autorką licznych publikacji w tym: „ Struktura i funkcjonowanie Światowej Organizacji   Handlu”, „Tematyka rolnictwa w ramach negocjacji Światowej Organizacji Handlu”, „Konstrukcja prawna Spółki Europejskiej”, ”Swobodne przemieszczanie się obywateli pochodzących z państw trzecich po strefieSchengen”, „Pozycja amicus curiae w procedurze rozstrzygania sporów w WTO”. W 2013 roku ukazała się monografia pt. „Światowa Organizacja Handlu – struktura i mechanizmy”, której jest współautorką. Od 2007 roku prowadzi Kancelarię Doradztwa Prawnego. W latach 2007-2013  związana z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie. W latach 2012-2013 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji. Od 2013 roku związana z Społeczną Akademią Nauk.

Krzystyniak A.- foto2dr Andrzej Krzystyniak- politolog, historyk, pełnomocnik marszałka woj. śląskiego, członek Rady Naukowej Instytutu Badań Regionalnych, członek Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Katowicach oraz Komisji Historycznej Wojewody Śląskiego.

 

 

 

Łatkadr hab. Rafał Łatka – historyk i politolog, dr nauk społecznych z zakresu nauk o polityce (specjalność historia najnowsza Polski), samorządowiec. Autor wielu publikacji naukowych i popularnych, w tym publikacji książkowej  Pielgrzymki Jana Pawła II do Krakowa w oczach SB. Wybór dokumentów (Kraków 2012), redaktor tomów studiów: Stosunki państwo- Kościół w Polsce w latach 1944- 2010. Studia i materiały (Kraków 2013) oraz Realizm polityczny ( ,,Politeja”, Kraków 2013).  Pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. Organizator ogólnopolskich konferencji naukowych: Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 r. (Kraków 2014), Różne wymiary realizmu politycznego w Polsce ,,ludowej”  (Kraków 2012), Stosunki państwo- Kościół w Polsce w latach 1944-2010 (Kraków 2011). Zainteresowania badawcze: historia relacji stosunków państwo- Kościół w PRL, realizm polityczny, komunizm.

Moczydłowski Ł.- fotoŁukasz Moczydłowski – rocznik 1975, warszawski adwokat,  jest partnerem w kancelarii Prokurent od 2009 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikacji adwokackiej. Od 2006 r. jest adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Prowadzi praktykę w zakresie prawa karnego, cywilnego, w tym w szczególności sprawy podziału majątków i zniesienia współwłasności. Doradza także w zakresie prawa pracy, mediów, zamówień publicznych i przewozowego. Reprezentuje osoby fizyczne i podmioty gospodarcze w postępowaniach sądowych. Ponadto, zakładał jako fundator organizacje non-profit oraz pełnił w nich funkcję członka zarządu ds. prawnych. Był też członkiem i przewodniczącym Rady nadzorczej TVP S.A.

 

Zych P.- fotoPiotr Zych-   od 1979r. I LO w środowisku Ruchu Młodej Polski. Założyciel  Ruchu Harcerzy Polskich (1981), w latach 1985-89 współorganizator reaktywacji  Młodzieży Wszechpolskiej, członek Poznańskiego Klubu Historycznego im. dr. Franciszka Witaszka. Represjonowany w stanie wojennym, członek założyciel ZCHN, współzałożyciel Towarzystwa Szkoły Katolickiej i koła Akcji Katolickiej przy parafii NSPJ w Gorzowie Wlkp. Po roku 2006 w stowarzyszeniach: Ruch Narodowy, Stowarzyszenie Polityki Nowoczesnego Patriotyzmu, Narodowa Demokracja. Wydawca i współwydawca tytułów: Filareta (1981), Młodzież Wszechpolska, Reduta, Gimnazjalista i Nowa Prawica (1988-89); współpracownik portalu i kwartalnika Myśl.pl., Myśl24.pl, Prosto z mostu, miesięcznika i portalu Polityka Polska (2014-18). Autor esejów m.in.: „ Druga reaktywacja Młodzieży Wszechpolskiej po 1945 roku”, „Powrót prawicy narodowej – wycinki z historii”, „Wojna polsko – izraelska Anno Domini 2018 wobec rewindykacji historycznej państwa polskiego”, „Suwerenność w polityce wielkich obszarów”,  „Wojny klonów Angeli Merkel”, „Polityka wielkich obszarów. Czy nastąpi trzecia globalizacja?”, „Od rewolucji nihilizmu do rewolucji nihilizmu”, „Święta Wojna Muzułmanów”, „Kontra Chrzanowskiego”. Penetruje obszary filozofii politycznej, teologii politycznej, geopolityki, ekonomii i historii. Eseje i inne publikacje można odnaleźć w zbiorze wydanym roku pod wspólnym tytułem „Z narodowodemokratycznej perspektywy”(2019). Autor „Powrotu templariuszy” (2020).  W ujęciu zawodowym od 1990 do 1998 roku przedsiębiorca – konsulting przedsiębiorstw, 1998-2001 menadżer w Zarządzie Centralnym PPUP Poczta Polska, 2001-2006 przedsiębiorca – obrót nieruchomościami, działalność handlowa, 2006-2008 menadżer w OLPP S.A., 2008-2016 przedsiębiorca w branży budowlanej, 2016-2020 menadżer w grupie Poczty Polskiej S.A.

Gaborek M.- fotoMonika Gaborek- historyk, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w Katolickiej Szkole Podstawowej przy Parafii Św Heleny w Nowym Sączu oraz Prywatnego Technikum Zawodowego w Nowym Sączu. Pasjonatka historii (epoka wczesnego średniowiecza) Współpracowała z portalem „Prosto z mostu” i kwartalnikiem „Myśl.pl”. Miłośniczka górskich wycieczek i dobrej książki.

 

 

Cegulski JarosławJarosław Cebulski – geograf, doktorant w Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu artykułów naukowych  poświęconych tematyce: klęsk żywiołowych (szczególnie osuwisk), gospodarki przestrzennej, ochrony przyrody oraz  geoturystyki. Współorganizator i uczestnik kilku konferencji naukowych, krajowych i międzynarodowych m.in. Regionalnej Konferencji „Changes, Challenges, Responsibility” organizowaną przez  Międzynarodową Unię Geograficzną, oraz Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Industry and services in the development of knowledge-based economy”. Prywatnie interesuje się turystyka aktywną, szczególnie wspinaczką skałkową i snowboardem.

 

 

WSPÓŁPRACOWNICY:

Wyżga I-fotoIzabela Wyżga- absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym ukończyła studia pierwszego stopnia z języka polskiego i komunikacji społecznej. Trzykrotna stypendystka, obecnie kontynuuje studia magisterskie z zakresu glottodydatkyki polonistycznej.  W kręgu jej zainteresowań leży głównie językoznawstwo, nauczanie języka polskiego jako obcego oraz dziennikarstwo, z którymi wiąże swoją przyszłość. Absolwentka I edycji Akademii Patriotyzmu.

 

 

Szyszka J.-fotoJakub Szyszka – absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie, obecnie student stosunków międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, stypendysta Ministra Edukacji Narodowej (2018/2019) i Prezesa Rady Ministrów (2019/2020), obecnie stypendysta Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, przedstawiciel i wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, interesuje się historią, stosunkami międzynarodowymi na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, regionalnymi formami współpracy międzynarodowej (Grupa Wyszehradzka, Trójmorze), a także sprawami samorządu i rozwoju regionalnego

 

Sorbjan M.-fotoMateusz Sorbjan- uczeń XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, tegoroczny maturzysta. Radny i wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi. Jak sam mówi o swoich działaniach: „najważniejsza dla mnie jest praca na rzecz ukochanej Ojczyzny oraz zabieganie o jedność narodową”. Z zamiłowania historyk, a także lektor i strzelec. W wolnych chwilach angażuje się w liczne wolontariaty i gra w piłkę nożną, która jest jego ulubioną dyscypliną sportową.

 

 

Nowak P.-fotoPaulina Nowak-  studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska w latach 2016- 2019 oraz organizatorka debat publicznych z politykami i młodzieżą. Obecnie Paulina sprawuje mandat radnej jednej z dzielnic Gdańska. Fot. Grzegorz Mehring/Portal gdansk.pl.

 

 

 

Goleński A.-fotoAdam Goleński- przewodniczący Samorządu Uczniowskiego oraz uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu. Młodzieżowy działacz, który zrealizował 12 projektów społecznych na terenie Dolnego Śląska. W sumie uczestniczyło w nich ponad 2000 osób. Prywatnie pasjonat sportu, historii oraz ekologii.

 

 

 

Lasota K.- fotoKarolina Lasota- studentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, na którym została nagrodzona stypendium rektora dla najlepszych studentów, a także wiceprzewodnicząca koła naukowego „Innowacja” zajmującego się prawem i stosunkami międzynarodowymi. Autorka wielu publikacji naukowych w tym: „Problematyka mediacji w sprawach karnych”, „Bezpieczeństwo pacjenta w podmiocie leczniczym”, „Współczesne oblicze konfliktów zbrojnych”. W roku 2020 została członkiem zespołu badawczego, którego celem była analiza aktualnych problemów prawa polskiego i prawa UE oraz Ambasadorką programu „Akcja Dyplomacja”. Doświadczenie w środowisku międzynarodowym zdobyła uczestnicząc m.in w programach wymiany zagranicznej (USA, Portugalia). Interesuje się prawem karnym i stosunkami międzynarodowymi. Prywatnie pasjonatka podróży.

Facebook