PROJEKTY

Razem odkrywamy świat wiedzy i inspiracji

Akademia Samorządu

Projekt realizowany od 2013 roku. W edycjach 2013  oraz 2013-2014 był realizowany przy współpracy z samorządem Województwa Małopolskiego oraz Instytutem Łukasiewicza. W ramach projektu organizowane były zajęcia dla studentów oraz młodzieży licealnej z udziałem zaproszonych gości – ekspertów z zakresu samorządu, gospodarki, historii, mediów i kultury. W 2020 roku projekt „Akademia Samorządu” (III edycja) został reaktywowany dzięki podpisaniu umowy z Narodową Agencją Programu Erasmus+ – Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). W kolejnych latach realizowany był w ramach programu ERASMUS+, Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk – Projekty Dialogu Młodzieży. Pierwotnie miał być on sfinalizowany do końca 2020 roku, jednak na mocy aneksu, którego bezpośrednim powodem był wybuch pandemii koronawirusa, strony Umowy przedłużyły czas trwania projektu na 2021 rok. Kolejne edycje odbyły się w 2021 (IV) i 2022-23 (V edycja). W każdej z nich  wzięło w niej udział kilkudziesięciu młodych uczestników. Wśród gości specjalnych byli m.in. Józef Oleksy, Władysław Kosiniak- Kamysz, Marek Sowa, Bogusław Sonik, Roman Graczyk,  Jarosław Gowin, prof. Jacek Majchrowski, Paweł Jabłoński, Małgorzata Sokołowska, dr Karol Gac,  Adam Andruszkiewicz, Szymon Sękowski vel Sęk, dr Grzegorz Grabski oraz wielu innych ekspertów z wymienionych wcześniej dyscyplin. Bieżąca VI edycja (2023-2024)  finansowana jest ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Więcej informacji wraz z raportami końcowymi zawierającymi rekomendacje dla decydentów i młodzieży: akademiasamorzadu.pl

Pobierz raport końcowy – Akademia Samorządu 2020

Pobierz raport końcowy – Akademia Samorządu 2021

Akademia Patriotyzmu

To inicjatywa o charakterze edukacyjno-szkoleniowym. Dotychczas odbyło się 4 edycje Akademii (rok 2019, 2021, 2022 oraz 2023). Projekt adresowany jest do absolwentów szkół średnich, studentów oraz absolwentów studiów wyższych. Zajęcia realizowane w ramach Akademii są prowadzone głównie w weekendy  w formule zjazdów. Wykłady, warsztaty i dyskusje przeprowadzają zaproszeni goście – eksperci z zakresu gospodarki, historii, mediów, prawa, polityki i spraw społecznych. Miejscami spotkań Akademii były głównie Kraków oraz Warszawa. Celem Akademii Patriotyzmu jest promowanie aktywności oraz szeroko rozumianej edukacji obywatelskiej wśród młodzieży. Partnerami projektu były m.in. KGHM, Totalizator Sportowy czy Fundacja LOTTO. Prelegentami projektu byli m.in. red. Marcin Makowski, prof. Krzysztof Surówka, Dariusz Loranty, dr hab. Klaudia Cymanow- Sosin, red. Dorota Rojek-Koryzna, dr Marek Kawa, Jakub Wiech czy premier Mateusz Morawiecki.

Więcej informacji wraz z raportami końcowymi zawierającymi rekomendacje dla decydentów i młodzieży: akademiapatriotyzmu.pl

Pobierz raport podsumowujący – Akademia Patriotyzmu 2019

Edukacja młodzieży w zakresie wiedzy ekonomicznej i historycznej wraz z rozwojem CWG 2020-2022 (PROO)

W ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 od września 2020 roku realizujemy, na mocy umowy zawartej z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego projekt „Edukacja młodzieży w zakresie wiedzy ekonomicznej i historycznej połączona z rozwojem instytucjonalnym Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego w latach 2020-2022”. Składowymi tego długofalowego działania są: projekt „Spotkania z historią”, projekt „Spotkania z ekonomią”, projekt „Młoda Polska 2020-2022” oraz działalność szkoleniowa.

Akademia Nowych Mediów

Celem projektu było poszerzenie wiedzy teoretycznej, a zwłaszcza praktycznej słuchaczy w zakresie funkcjonowania i rozwoju współczesnych mediów. Projekt trwał od lipca do grudnia 2022 roku. Łącznie podczas 7 zjazdów oraz 4 webinarów zorganizowanych w ramach Akademii odbyło się 85 godzin zajęć. Każdy zjazd trwał 2 dni. Ich miejscem były Warszawa, Falenty k/Warszawy, Dosłońce k/Krakowa i Kraków. Słuchaczy wyłoniono w oparciu o ogólnodostępną rekrutację.  Partnerem strategicznym projektu, był Bank Gospodarstwa Krajowego, drugim z partnerów Fundacja Empiria i Wiedza.

Akademia Słowa

To projekt, którego adresatami są osoby zainteresowane mediami, marketingiem politycznym oraz zagadnieniami z zakresu szeroko rozumianego public relations. Zajęcia, najczęściej w formie warsztatów, prowadzą znani dziennikarze i specjaliści w zakresie reklamy i promocji. Uczestnikom projektu umożliwiamy także odbycie praktyk oraz staży redakcyjnych.

Spotkania z ekonomią

To projekt, którego adresatami są osoby chcące podnosić swoją wiedzę z zakresu gospodarki, ekonomii i zarządzania. Uczestnicy to zarówno osoby młode, jak i starsze. W ramach inicjatywy odbywają się spotkania i panele dyskusyjne z udziałem znanych ekonomistów oraz przedstawicieli świata biznesu i gospodarki, a także praktyczne warsztaty przedsiębiorczości. Projekt został zainaugurowany w 2014 roku, był kontynuowany w roku 2022 dzięki uzyskanemu wsparciu w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, kiedy to odbyło się 16 spotkań w różnych częściach Polski. Podczas wydarzeń przybliżamy praktyczne aspekty ekonomii młodemu pokoleniu.

Spotkania z historią

Inicjatywa, której celem jest przybliżanie historii młodemu pokoleniu w przystępnej i nowoczesnej formie. Dyskusje, projekcje filmów oraz spotkania z żyjącymi świadkami wydarzeń historycznych mają służyć edukacji, pobudzać zainteresowanie historią, a pod jej wpływem skłaniać do refleksji na temat przyszłości. Projekt został zainaugurowany w 2014 roku, był kontynuowany w roku 2022 dzięki uzyskanemu wsparciu w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, kiedy to odbyło się 16 spotkań w różnych częściach Polski. Podczas wydarzeń przybliżamy praktyczne aspekty historii młodemu pokoleniu. Od 2023 roku realizujemy go w ramach Centrum Myśli Narodowej.

W ramach projektu „Historia po godzinach” pracowaliśmy (2020-2021) nad raportem „Co wiemy o naszej historii?”. Jego założeniem jest przedstawienie diagnozy świadomości historycznej i patriotycznej zarówno młodzieży jak i osób dorosłych. Badając wiedzę oraz podejście do tych niezwykle istotnych zagadnień staraliśmy się odpowiedzieć na fundamentalne pytania o poziom wiedzy, źródła jej pochodzenia, rolę i znaczenie jakie w ich nabyciu mają szkoła, studia czy też media. Badaniem objęliśmy zarówno osoby biorące udział w naszych działaniach realizowanych w ramach niniejszego projektu czyli wykazujące zainteresowanie tematyką, jak i przypadkowe, niezaangażowane bezpośrednio w inne realizowane w ramach projektu działania. Wyniki badania zaprezentowaliśmy w formie ogólnodostępnego raportu i opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej.

Pobierz raport „Co wiemy o naszej historii” – Historia po godzinach

Centrum Myśli Narodowej

To projekt realizowany dzięki wsparciu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jego ramach powstało Centrum Myśli Narodowej, które ma być fundamentem obliczonym na realizację wieloletnich działań (w tym zapisanych w strategii rozwoju fundacji). Realizacja tego zadania utrwala już osiągnięte rezultaty jak również dba o ich rozwój, zarówno w wymiarze personalnym, jak i logistycznym. W ramach centrum realizowane są statutowe działania fundacji zgodnie z celami CMN oraz takie inicjatywy jak m.in. „Spotkania wtorkowe” oraz od 2023 „Historia po godzinach” w formule rozmów i wywiadów publikowanych w mediach społecznościowych.

Historia po godzinach

To projekt, w ramach którego przybliżaliśmy przeszłość naszych małych i dużej Ojczyzny. Wykłady, spotkania i dyskusje. Filmy przybliżające historię mniej i bardziej znanych miejsc, budynków i osób. Dyskusja z młodzieżą o postrzeganiu historii i wyciąganiu wniosków na przyszłość. W ramach projektu odbył się m.in. cykl 7 wykładów, debat oraz spotkań związanych z historią w różnej postaci, zarówno tą znaną i szeroko opisaną, jak również lokalną i mniej zgłębioną. Ponadto przeprowadziliśmy również konkurs historyczny „Historia znana i nieznana”. Powstały także: cykl 6 filmików historycznych (m.in. o Zamku Królewskim w Warszawie, Grobie Nieznanego Żołnierza czy Warszawskich Łazienkach)  oraz raport „Co wiemy o naszej historii?”

I Ogólnopolski Kongres Młodych „Nowoczesny Patriotyzm”

​I Ogólnopolski Kongres „Nowoczesny patriotyzm” to projekt, który ma na celu pobudzić młodych ludzi w całej Polsce do debaty na temat roli młodego pokolenia w kultywowaniu polskiej kultury, pamięci o historii oraz tożsamości narodowej. Poprzez dwudniowe wydarzenie z udziałem kilkudziesięciu młodych osób – liderów lokalnych społeczności z całej Polski, które odbyło się w 2021 roku w Krakowie wypracowane zostały sposoby promocji polskiej kultury wśród młodzieży w przystępny i dostosowany do młodego pokolenia sposób.

Dzięki debatom, warsztatom i wykładom z autorytetami w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego uczestnicy Kongresu wymienili się doświadczeniami i pomysłami w zakresie docierania z kulturą do młodego pokolenia. Projekt został zrealizowany w ramach programu Kultura-Interwencje dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Młodzieżowa Sztuka Dyplomacji

Młodzieżowa Sztuka Dyplomacji to inicjatywa tworzona przez młodych i dla młodych, mająca na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Dzięki edukacji z zakresu dyplomacji oraz historii wzrosła świadomość młodego pokolenia na temat polskiej polityki zagranicznej. Podczas tworzenia i realizacji projektu towarzyszyła nam myśl Jana Zamoyskiego „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.” Projekt skierowany głównie dla aktywnej młodzieży skupionej wokół środowiska młodzieżowych rad, chcących pogłębić swoją wiedzę na temat dyplomacji.

Nasz projekt opiera się o stworzenie krótkich filmów audiowizualnych udostępnianych w internecie, organizację spotkań online oraz przeprowadzenie krajowych spotkań z polskimi uczestnikami. Jednym z najważniejszych elementów projektu była praca nad niezbędnikiem wiedzy o Polsce, który pomógł w promowaniu naszego kraju na arenie międzynarodowej. Na jego podstawie przeprowadzony został konkurs wiedzy oparty o niezbędnik dla partnerów wśród organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych w formie audiowizualnej. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu z Rządowego Programu NoweFIO i odbył się w roku 2021.

Raporty i działalność wydawnicza

W przeszłości na zlecenie oraz z własnej inicjatywy przygotowywaliśmy opracowania i raporty dotyczące polskiej gospodarki, samorządów czy szeroko rozumianej ekonomii, przedsiębiorczości oraz prawa. Należały do nich m.in.:


Raport – Kredyty frankowe. Analiza sytuacji i rekomendacje (2017)
Raport – Kredyty frankowe. Strony sporu i ich argumenty (2016)
Raport – Polska niegospodarna (2015)
Analiza – Rynek pożyczek pozabankowych (2015)
Analiza – Scenariusze rozwoju sytuacji na rynkach pożyczek konsumenckich (2015)

W ramach projektu „Edukacja młodzieży w zakresie wiedzy ekonomicznej i historycznej połączona z rozwojem instytucjonalnym Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego w latach 2020-2022” zrealizowaliśmy I etap (fazę) raportu „Młoda Polska 2020-22”. Działania w ramach projektu polegają na przeprowadzeniu 900 ankiet wśród osób w przedziale wiekowym 16-35 lat oraz 4 spotkań z przedstawicielami organizacji studenckich i młodzieżowych, w których weźmie udział po ok. 20-25 osób (łącznie 80-100 osób). Zaplanowane były na lata 2020 (zrealizowane) i rok 2022. Ankieta ma za zadanie realizację pogłębionej analizy jeśli chodzi o poglądy i postrzeganie przez osoby młode spraw społecznych, historycznych, tożsamościowych i kulturowych.

Pobierz raport „Młoda Polska 2020-2022”


W ramach projektu „Historia po godzinach” pracowaliśmy (2020-2021) nad raportem „Co wiemy o naszej historii?”. Jego założeniem jest przedstawienie diagnozy świadomości historycznej i patriotycznej zarówno młodzieży jak i osób dorosłych. Badając wiedzę oraz podejście do tych niezwykle istotnych zagadnień staraliśmy się odpowiedzieć na fundamentalne pytania o poziom wiedzy, źródła jej pochodzenia, rolę i znaczenie jakie w ich nabyciu mają szkoła, studia czy też media. Badaniem objęliśmy zarówno osoby biorące udział w naszych działaniach realizowanych w ramach niniejszego projektu czyli wykazujące zainteresowanie tematyką, jak i przypadkowe, niezaangażowane bezpośrednio w inne realizowane w ramach projektu działania. Wyniki badania zaprezentowaliśmy w formie ogólnodostępnego raportu i opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej.